Benieuwd naar onze nieuwe opleidingsgids? Je bekijkt of download hem via deze link:

Algemene voorwaarden

ALGEMENE DIENSTVERLENINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van UBrands BV, voorheen VOAA BV, statutair -gevestigd te Veenendaal en kantoorhoudende te Veenendaal aan de Plesmanstraat 62 , op 1 juni 2011 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Utrecht en Omstreken onder nummer 51788470 en name VOAA BV, nu UBrands BV.

 1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van diensten door UBrands.
  • Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden gelden slechts voor zover niet in strijd met deze algemene voorwaarden. Bij strijdigheid is het bepaalde in deze algemene voorwaarden bindend.
 2. Offertes en overeenkomsten
  • Offertes geschieden schriftelijk, zijn vrijblijvend en worden gedurende één maand gestand gedaan.
  • Onverminderd het bepaalde in artikel 2.1, komen overeenkomsten tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de door UBrands uitgebrachte offertes, dan wel door schriftelijke bevestiging van een (mondelinge) opdracht door UBrands, waarop niet binnen twee werkdagen schriftelijk wordt gereageerd door opdrachtgever.
  • Indien met opdrachtgever meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst.
 3. Oplevering
  • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een afgesproken opleveringstijd geen fatale termijn, doch geldt deze slechts bij benadering en is overigens geheel vrijblijvend.
  • Overschrijding van de afgesproken opleveringstijdstippen, door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever – ook na ingebrekestelling – geen recht tot ontbinding, schadevergoeding en/of opschorting.
  • Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, is UBrands gerechtigd per deellevering betaling te verlangen, in welk geval per deellevering een factuur zal worden verzonden.
 4. Vergoedingen en kosten
  • Voor de door UBrands geleverde diensten op het gebied van opleidingen, etc. wordt een dagtarief in rekening gebracht zoals mondeling medegedeeld of vermeld in de offerte. Reis en verblijfkosten, alsmede alle andere kosten welke UBrands in het kader van de uitvoering van de overeenkomst in rekening worden gebracht, worden doorbelast aan de opdrachtgever, tenzij hieromtrent in de offerte een afwijkende regeling is getroffen.
  • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn de door UBrands in de offerte genoemde tarieven en kosten:
   – gebaseerd op de tijdens de offerte geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten en andere kosten;
   – exclusief B.T.W. en andere belastingen, heffingen en rechten.
   – vermeld in Nederlandse valuta.
  • Indien tussen het tijdstip van het uitbrengen van de offerte en het sluiten van de overeenkomst, dan wel tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en de levering van de diensten, een van de hierboven genoemde componenten wordt verhoogd, heeft UBrands het recht deze verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.
 5. Betaling
  • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door UBrands aan te wijzen bank- of girorekening, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is aangegaan.
  • Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door de opdrachtgever.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en een rente van 1,5 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd zijn over het gehele, nog openstaande bedrag.
  • Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag inclusief de verschuldigde rente.
  • Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens de opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
  • UBrands is gerechtigd haar vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met schulden van alle met UBrands verbonden ondernemingen jegens de opdrachtgever.
 6. Eigendom, intellectuele en industriële eigendomsrechten
  • Tenzij uit de offerte of uit de gesloten overeenkomst anders blijkt, is en blijft UBrands rechthebbende van alle eigendomsrechten, auteursrechten, of andere rechten, welke voortvloeien uit de door haar verrichte diensten, in de ruimste zin van het woord. Zulks omvat mede de ter voorbereiding gemaakte foto’s, films, ontwerpen, software, tekeningen, etc.
 7. Risico en vrijwaring
  • Alle door UBrands aan de opdrachtgever in gebruik of eigendom overgedragen zaken zijn voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment van ter beschikkingstelling c.q. levering. De opdrachtgever dient deze zaken op deugdelijke wijze te verzekeren tegen beschadiging, tenietgaan of diefstal en dient terzake verstrekte verzekeringspolissen c.q. bewijzen van premiebetalingen op verzoek ter inzage te geven aan UBrands.
  • Opdrachtgever vrijwaart UBrands voor alle inbreuken op auteursrecht, merkenrecht, en andere intellectuele eigendomsrechten, welke de door opdrachtgever ter beschikking gestelde afbeeldingen, logo’s merken, modellen etc. op rechten van derden zouden kunnen maken.
 8. Aansprakelijkheid
  • UBrands aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door leverancier geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen), indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, inclusief eventueel eigen risico. De opdrachtgever vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, welke de aldus beperkte schade te boven gaan.
  • Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, is UBrands niet aansprakelijk voor schade, welke het gevolg is van:
  • een krachtens het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden niet toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van enige op haar rustende verbintenis (overmacht);
  • gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever, diens ondergeschikte(n) of andere door of vanwege opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n).
  • Indien aansprakelijkheid UBrands komt vast te staan, doch haar verzekeraar om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, is aansprakelijkheid van UBrands en/of medewerkers van UBrands, in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
  • De in dit artikel onder 1-3 opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van UBrands en/of een bestuurder van UBrands.
  • UBrands is nimmer aansprakelijk voor schade bestaande uit winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van de opdrachtgever.
 9. Overmacht
  • Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis verhinderen en die niet aan enige partij zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: staking door de werknemers van UBrands, blokkades, niet-nakoming door toeleveranciers of onderaannemers van UBrands, maatregelen van overheidswege welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke van de wil van UBrands onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van UBrands kan worden verlangd.
  • Tijdens overmacht worden alle verplichtingen van UBrands jegens haar opdrachtgever(s) opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door UBrands niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  • Indien UBrands bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 10. Reclames
  • Reclames ter zake door UBrands verrichte diensten moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na de dag van het verrichten van de diensten – dan wel, indien het verborgen gebreken betreft: binnen tien dagen na het moment waarop het gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt – door de opdrachtgever schriftelijk bij UBrands worden ingediend.
  • Indiening van reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van de aan hem verzonden factuur/facturen.
  • Tijdig en schriftelijk gemelde klachten kunnen, indien gegrond, slechts leiden tot het opnieuw verrichten van de diensten, dan wel – ter keuze van UBrands – creditering van de opdrachtgever voor de overeengekomen prijs van de gebrekkige diensten.
 11. Opschorting en ontbinding
  • UBrands is gerechtigd nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever alle opeisbare vorderingen aan UBrands heeft voldaan. Onder vorderingen dienen in dit verband mede te worden verstaan vorderingen van met UBrands verbonden ondernemingen jegens opdrachtgever.
  • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn overeenkomsten gedurende de looptijd ervan niet opzegbaar.
  • Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij, ook na een schriftelijke aanmaning waarin een redelijke termijn tot nakoming wordt gesteld, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit die overeenkomst te voldoen.
  • UBrands is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, indien de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt; opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd; opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever beslag wordt gelegd, dat niet binnen veertien dagen wordt opgeheven; dan wel indien opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen. UBrands zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
  • Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding van de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 11.3 van deze algemene voorwaarden reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, heeft de ontbinding slechts betrekking op dat gedeelte van de overeenkomst dat nog niet door UBrands is uitgevoerd.
  • Bedragen die UBrands heeft gefactureerd of nog factureert in verband met reeds geleverde of verrichte prestaties, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding onmiddellijk opeisbaar.
 12. Niet-overname personeel
  • Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na verkregen schriftelijke toestemming, bij ons werkzaam personeel bewegen tot indiensttreding bij opdrachtgever dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
  • Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle offertes en overeenkomsten waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen tussen partijen, waaronder die over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 14. Algemene bepalingen
  • Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.
  • Mondelinge afspraken binden slechts voor zover deze bevoegdelijk en schriftelijk door UBrands zijn bevestigd.
  • Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter zullen worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen, c.q. het resterendegedeelte daarvan, niet aan.
  • Wanneer deze voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands zijn vertaald, zal in geval van onenigheid of onduidelijkheid betreffende de betekenis of interpretatie van een of meer van deze bepalingen, de Nederlandse versie bepalend zijn.
  • Deze algemene voorwaarden treden in plaats van alle eerdere algemene voorwaarden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 1 juni 2011 onder nummer 51788470.
Whatsapp